Carayan Journal

Upat ka Tingog sa librobalak Basa-basa

(Four Voices from the poetry collection Basa-basa)

by  Mark Daposala


Mga Karaang Bentana

Matag karon ug unya inig liko nako
sa mga naandang agianan, mohangad
ug makit-an ko ikaw—gayampungad
diha sa mga karaang akmoanan,

gikwadro sa bintana diin ang dan-ag
sumpay sa imong buhok nga gakapay
duyog sa kurtina nga daw gaagda nako.
Unsa kahay hinungdan anang kalaay

nga gasalimbong sa imong katahom?
Alirongan dayon ko sa mga banha
nga hunghong sa mga ulitawo kaniadto.
Sa mga saad gipangkuro nila alang nimo

samtang ilang mga dila gadasok og panon
sa alibangbang. Apan bisan ang gikwerdas
sa ilang mga sista masapawan ra gihapon
sa kasamtangang hugyaw ug kasikas

sa mga sakyanang gawaldas sa dalan.
Ug ako kalit lang napugwat gikan
naalimungawan, nilakaw og padayon.
Matag karon ug unya, kon akong sundon

ang naandang mga likoon sa kadalanan,
anaa gihapon ka sa ikaduhang andana
labaw sa uban pang patsada ning dakbayan.
O, handurawan sa nakalimtang harana!


Dihang Nagpungko ta sa Tagsok nga Ispidno

Hunahunaa niining gabhiona
kon nganong nagkaabot ta diri
sa tagsok nga ispidno bisan pa
kon nilantugay ang dagsay
sa imong tingog, gadusmog
sama sa mga botelya sa bino
nga nangabuak sa graba nga salog.
Ang mga kinagod nga nota
sa gitara ninglatagaw
sama sa mga langaw nga ningdugok
sa aso sa tabako. Nag-uyog gyod
ang trapal nga atop gumikan
sa mga lanog sa baho ug bombo,
daw nanimbaya sa mga kalag
nga nanglaay gikan sa lubnganan.
Nagsalimoang sa palibot ang mga banyaga
nga ga-vintage shirt ug tattered jeans,
gabandera sa sungayon nilang kumo
samtang gahugyaw duyog sa gitiyabaw
sa gamaoy nga bokalista. Didto sa mga suok
diin gaalisngaw ang angso sa gidagkotan
nga bokoy, ang mga ulitawo ug dalaga
gapasaag sa ilang kahigal, gabayloay
sa ilang mga ngabil samtang gautingkay
ang ilang mga kamot kon unsay makuot
diha sa dulom. Kining tanan
nilakra diha sa imong antipara
samtang gapungko ta sa kilid.
Gisil-ip ko ang imong tangkugo
nga gidayan-dayanan og singot
samtang gipungpong nimo
ang imong gipapuwa nga buhok
ug wala mamilok bisan pag gilibotan
niining kaguliyang. Matod pa nimo,
makita unta nako nga taliwala sa kagubot
mahimong moturok ang usa ka rosas.
Ug ang palibot kalit lang naamang
sa kakutas. Sa tinuod lang,
ikaw ra ang akong nakita.


Koi No Yokan

“There’s no sound but the engine’s drone
our minds set free to roam. Time shifting.
We discover the entry to other planes.”
– Rosemary, Deftones

Sa wala pa gimugna ang balak,
anaa ang hangin nga gihuyop
sa abogon nga kahaponon sa atong dunggan.
Sama sa kanihit sa mga hupaw ug sa mga kalit
nga panil-ip, tipik lang sa handuraw
ang atong mahinumdom niadtong mga higayon
sa atong panagtabo. Sa wala pa

gimugna ang balak, anaa ang mga pulong
nga sagad natong gipadayag sa isig-usa.
Gawas niana, igo lang ta nga mikompisal
sa hangin sa buot natong isulti ug igo lang dayon
ipadpad sa panahon. Bisan tuod gilubong ra nato
sa kalimot, wala kita nagdahom nga
natanom ra diay sa kahiladman. Daw walay
rima o rason, kini niturok. Nitubo hangtod
sa pag-abot niining kagabhion. Sa usa
ka lingi, namuwak na ang imong tinan-awan
diin mapalgan akong kaugalingon nga gisamin
sa imong kalimutaw. Sa wala pa

gimugna ang balak, nagkamubo
ang atong panagtabi samtang ang kalibotan
nag-anam og kagamay. Ug sarang na
ang pag-aninaw nako sa kahilom nga gaaso
sa ginhawaan hangtod mahimo kong yamog
nga gatulo gikan sa mga gihay
sa umaabot nga kaadlawon.


Tungang-Gabii sa Divisoria

Nibiya na ang usa ka kamot sa orasan.
Lagmit nagduka kon kinsa may naniid nato
samtang nagbarog ta sa eskina. Kandado na

ang mga tindahan sama sa atong kahilom.
Ang salin sa kainit sa imong kamot
akong gikuptan samtang gapaabot
sa imong tagad, apan sama sa mga lampara

sa Divisoria, kapundiron imong mga mata.
Unta, mahabwa na ang tanang buot ipadayag
nga nadan-ok pa sa tutonlan.

Ug sama sa kawatan, kalit lang moikyas
hangtod ulahi na ang kahiamgo dungan
sa pagkahanaw sa tanan natong
gibahandi. Wala gihapon tay imik.

Walay tingog gawas sa minghoy nga awit
sa radyo dihang gipasakay tikag taxi hangtod
nahabilin ko ug ang akong anino nadum-ok

duol sa bata nga gahithit og rugby. Nagpadayon
ang kagabhion. Giwitik ko ang sigarilyo
ug gisakmit ang abo duyog sa panghupaw,
nisakdap sa dalan nga taas

ang kadulom. Bugtong saksi ang buwan
niining tanan sa wala pa hingpit
nga gitukob sa gabusdik nga dag-om.


Pagpanaw sa Kapulongan

Tanang buot kong ipadayag kanimo,
pil-on ug ipalawig nako sa balod
sa imong pagtagad. Way laing mogiya ini,
gawas sa hangin nga gakino gikan
sa gadag-om kong dughan.

Sanglit way timailhang masundan,
bisag kidlap lang sa bituon,
hagbay ko rang nadawat ang matuod
nga duha ra gyoy paingnan
ining talagsaon nga biyahe—

inig dunggo sa akong kapulongan,
kanang kahabog sa imong dughan
moulbo ug mopalugdang sa dag-om lakip

sa ubang paaboton—dunay gibug-aton
nga sarang mopaunlod ning tanan
sa gilawmon sa kawalaan.


poetry, Carayan Vol 1. No.1 Dec 2015

© 2016 English Department, Xavier University - Ateneo de Cagayan
ISSN 2467-5679
All poems, stories and other contributions copyright to their respective authors